رفتن به محتوای اصلی
تصویر
garden of persia

تسهیم خوبی‌ها

از سال ۱۲۵۶

در ســـال 1256 آقای حاج حسـین رحمـــانی نسـل اول این خانـــواده که فــردی کشـاورز و عاشـق خاک وطنش بود با کشـت و زرع کشـمش، سـنگ بنـــای این تجارت خانوادگی را بنیاد نهاد. در سـال 1332 با سـرمایه گـذاری هـای انجـام گرفتـه در شـهر مراغــه ایـن تجـارت خانوادگـی شـکل و شـمایل رسـمی بـه خـود گرفت. آقای حاج محسـن رحمـــانی نسـل دوم این خانـواده با توسـعه فعالیت هـــای این شـرکت از سـال 1339 رونق بسـیاری بـه فعالیـت هـای ایـن تجـارت خانوادگـی داد. در سـال 1347 بـا صـادرات کشـمش بـه اتحـاد جماهیـر شـوروی سـابق، ایـن تجـارت خانوادگـی تبدیل به یـک شـرکت تولید کننـده و صادرکننـده گردید. از سـال 1357 ایـن شـرکت بـا صـادرات محصـوالت خشـکبار بـه 93 کشـور جهان به‌عنوان یکی از صــادرکنندگان نمونه ملی چهار سـال متوالی در طول این سـالها شـناخته شـد. در سـال 1392 با انجـام مطالعات بـازار، اولین ایده محصولات مواد غذائی سـلامت محور براسـاس مزیت های نسـبی ایران بنیاد نهاده شـد و در سـال 1396 تیمی حرفه ای و متخصص داخلی و بین المللــــی برای تحقق آرزوهـــای موسسـان این شـرکت دور هم جمع گردیدنـد. تـا سـال 1398 کـه سـرمایه گـذاری هـای عظیمـی در بخـش محصوالت غذائی سلامت محــور صادراتی صورت پذیرفت و با تاسـیس و سـاخت چهـار کارخانه مجهز در مراغـه و زنجان این شـرکت تبدیل به یکی از پیشـروان صنعـت گردیـد. امـروزه ایـن مجموعـه معظـم بـا 400 نفـر پرسـنل تلاش دارد تـا در سـطح داخلی و بین المللی به یک شـرکت پیشـرو در امـر تولید مواد خوراکی و نوشـیدنی با سلامت محور تبدیـل گردد. در ایـن مجموعـه برندهـای خشکبــار نسـل جدیـد مانـی و همچنیـن برنـد سـانریزی که مخصوص محصولات فله اسـت که با کیفیـت و تکنولوژی روز در حال تولید می باشـد. همچنیـن گروه محصولات نوشـیدنی کاریز نیز در سـایت زنجـان در حـال تولیـد مـی باشـد. محصولات دمنـوش هـای گیاهـی رسـتنی و عسـل گل وردی هـم از دیگر محصولات جدید این سـازمان می باشـد کـه در حال حاضر هم بـرای بازار داخـل و هم بـرای بازارهای بین المللی عرضه می گردد.

ایـن شـرکت بـا سـرمایه گـذاری عظیـم مصمـم اسـت کـه تـا سـال 1407 بـه یکـی از شـرکت هـای پیشـرو جهانـی بـا محوریـت محصـوالت کشـاورزی سـالم صـادرات محـور، در سـطح داخـل کشـور و بـازار بیـن الملـل بـا عرضـه نوآورانـه محصـولات ممتـاز و بـی همتـای کشـاورزی ایـران در بسـته بنـدی هـای بـروز و بـا تکیـه بـر دانـش تکنولــــوژی و نـوآوری خـود تبدیـل گـــردد و نـام ایـران را در سراسـر دنیـا طنیـن انـداز نمایـد.